Håkan Karnerfors, Förstetenor — Glenn Bengtsson, Andretenor — Christer Schöld (f. Lindström), Förstebas — Nils-Erik Rosdahl, Andrebas

[column_third]

[/column_third]

[column_third]

Nota Bene! (eller Herr-Kvartetten Nota Bene! som den egentligen heter) avser naturligtvis kvartettsång som företeelse, fyrstämmig manssång a cappella: två tenorer och två basar som sjunger utan instrumentbeledsagning. Vidare har väl var och en sett nota bene (ofta förkortat N. B. och med utropstecken efter) antecknat i marginalen: Det betyder helt enkelt ”märk väl” eller ”observera”. Manskvartetten Märk Väl! således: hoppingivande, och med bibehållet utropstecken! –Helsingborgskvartetten bildades i mars 2006 av andrebasen, tillika kantorn i Fleninge, Nils-Erik Rosdahl, med tillhjälp av andre-tenoren Glenn Bengtsson, för att användas vid gudstjänster i Allerums pastorat, men också — (märk väl!) — att efter eget gott-finnande konsertera i stadsbild och landsort. Skyndsamt städslades sångarbröderna Håkan Karnerfors och numera framlidne Pelle Holmberg på förstetenor samt Mats Lidberg såsom förstebas — alla fem rutinerade körsångare sedan otaliga år tillbaka.


[/column_third]

[column_third]

Ända sedan ungdomens barbershop-år har manskör legat mig varmt om hjärtat, något som högst sporadiskt har fått utlopp i Helsingborgs Kvartettsångssällskap, Kvartettarna, och på senare år i en lika välklingande som kortlivad kompiskreation: SSILSång-Sällskapet Inga Ledsamheter — i många stycken en före-gångare till Nota Bene, med Christer Lindström (numera Schöld) på förstebas. En mera seglivad konstellation är den solistiska manstrion Tre Kyrko-Sångare som vid en handfull tillfällen har utökats med någon förstebasisk kyrkomusiker, såsom Mats Hultkvist i Helsingborgs Maria eller Ingvar Albihn i Finja, och blivit Herr-Kvartetten Fyra Vår-Sångare. — Trots att förlust av två sångarvänner och förstetenorer kan göra en både modfälld och dyster har vi på sistone talat om att återuppstå i original-uppsättning med Christer Schöld (f. Lindström) som förstebas och på nytt besjunga Våren, Det Täcka Könet, Glädjens Bägare och Skapelsens Herre! — Låt oss med tillförsikt se hur det går!


[/column_third]